Alma Centrum - Nadbałtyckie Cetrum Rehabilitacji

Pobyty ZUS

Nadbałtyckie Centrum Rehabilitacji NZOZ Alma prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu  i układu oddechowego w systemie stacjonarnym. Turnus trwa 24 dni i ma na celu przywrócenie sprawności osobom zagrożonym długotrwałą niezdolnością do pracy, jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może je wydać:

Z rehabilitacji tej mogą skorzystać osoby:

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w ramach prewencji rentowej ZUS jest bezpłatny: pełny koszt pobytu, obejmujący koszty rehabilitacji, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ZUS.
Koszt dojazdu na turnus z miejsca zamieszkania i z powrotem jest refundowany przez ZUS do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd na turnus rehabilitacji należy niezwłocznie powiadomić o tym oddział ZUS.

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS (przedłużony w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, skrócony w przypadku: wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy, zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację lub dyscyplinarnie za nieprzestrzeganie regulaminu ośrodka).

Ośrodek nie prowadzi telefonicznej lub listownej rezerwacji pokoi. Miejsca przydzielane są po przyjeździe do obiektu.
Istnieje możliwość przyjazdu na turnus z osobą towarzyszącą nieposiadającą skierowania z ZUS. Warunkiem jest potwierdzenie dostępności miejsc. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce pobyty indywidualne.
Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe.

Wyjeżdżając na rehabilitację należy zabrać:

Standardowe wyposażenie pokoju : ręcznik dla każdego pacjenta, czajnik bezprzewodowy, talerzyk, szklanka, telewizor (odbiór TV za dodatkową opłatą).